Betalingsbestemmelser

Betalingsbestemmelser for Forbrugsforeningen pr. 1.  januar 2018

Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer og tjenesteydelser i disse forretninger for Forbrugsforeningens regning.

Sådanne køb foretages af medlemmerne ved brug af et betalingsinstrument, som kan være et betalingskort, men som også kan være andre personlige instrumenter til gennemførelse af betalinger, såsom mobiltelefon, personlig ID med tilhørende kode og andet.

I forbindelse med indmeldelse i foreningen gøres medlemmet bekendt med Forbrugsforeningens vedtægter og nærværende betalingsbestemmelser.

Betalingsinstrumentet udbydes af Forbrugsforeningen af 1886, Knabrostræde 12, 1210 København K, mail fbf@fbf.dk.

Betalingsinstrumentet er omfattet af Lov om betalinger, hvorfor Forbrugsforeningen skal fremkomme med følgende oplysninger:

Forbrugsforeningens betalingsbestemmelser

1. Betalingsinstrumentets anvendelsesmuligheder og bonus

Anvendelsesmuligheder og bonus

1. Betalingsinstrumentets anvendelsesmuligheder og bonus

1.1 Butikker, der accepterer betalingsinstrumentet som betalingsmiddel

 1.1.1 Betalingsinstrumentet kan anvendes som betalingsmiddel ved køb af varer og tjenesteydelser i butikker, som Forbrugsforeningen har indgået aftale om samarbejde med, i det følgende betegnet ”samarbejdspartnerne”. Betaling fra medlemmets konto i Forbrugsforeningen sker ved brug af betalingsinstrumentet og eventuelt ved familiemedlemmers brug af et særskilt betalingsinstrument udstedt efter pkt. 2.3 nedenfor. Medlemmer og eventuelle familiemedlemmer, der således har betalingsinstrument(er) til medlemmets konto, betegnes under ét ”brugere” eller ”brugerne”.

 1.1.2 Brugerne har via hjemmeside og app adgang til navne og adresser på samarbejdspartnerne med oplysning om den bonus, som gives medlemmet ved handel hos samarbejdspartneren. Forbrugsforeningens hjemmeside og app opdateres løbende med den aktuelle bonussats.

 1.1.3 Betalingsinstrumentet kan endvidere anvendes til køb pr. postordre ved udfyldelse af indbetalingskort med angivelse af nummer på betalingsinstrumentet, navn og adresse, betalingsinstrumentets udløbsdato, betalingsdato, beløb og forpligtende underskrift. Betalingsinstrumentet kan også anvendes ved køb via internet.

 1.2 Benyttelse af betalingsinstrumentet til opnåelse af bonus

 1.2.1 Når betalingsinstrumentet benyttes som betalingsmiddel, fungerer det tillige som middel til opnåelse af bonus på de varer eller tjenesteydelser, som betalingen vedrører. Størrelsen af bonus varierer fra samarbejdspartner til samarbejdspartner og fremgår af foreningens hjemmeside og app, jf. pkt. 1.1.2.

 1.2.2 På det månedlige kontoudskrift, jf. pkt. 3.3.2. angives periodens bonus.

 1.2.3 Årets bonus krediteres medlemmets medlemskonto den 8. sidste bankdag i december og vil fremgå af kontoudskriftet for perioden, som udsendes i slutningen af december.

 1.2.4 Udviser medlemskontoen efter kreditering af bonus pr. 8. sidste bankdag i december en saldo i medlemmets favør, anvendes beløbet til betaling af fremtidige køb og betaling af medlemskontingent.

 1.2.5 Udviser medlemskontoen fortsat en saldo på mere end kr. 500,- pr. 31. januar kan tilgodehavendet dog udbetales, såfremt der fremsættes skriftlig begæring herom. Det er medlemstilgodehavendet på udbetalingsdatoen, der kan udbetales.

 1.2.6 Det er en betingelse for udbetaling af et indestående på en medlemskonto, jf. pkt. 1.2.5, at anmodningen er fremsat inden den 1. april. Evt. tilgodehavende udbetales til NemKonto.

 1.2.7 Ved udmeldelse af foreningen opgøres medlemskontoen. Optjent bonus tilskrives medlemskontoen.

 1.2.8 Udviser medlemskontoen i forbindelse med udmelding af foreningen en saldo på mere end kr. 50,- udbetales dette tilgodehavende til NemKonto.

2. Betalingsinstrumentet og den personlige kode

PIN kode

2. Betalingsinstrumentet og den personlige kode

2.1 Erhvervelse af betalingsinstrumentet

2.1.1 Betalingsinstrument kan kun udstedes ved indsendelse af skriftlig ansøgning på særligt ansøgningsskema.

2.1.2 Det er en betingelse for udlevering og anvendelse af betalingsinstrumentet, at kontohaveren er medlem af Forbrugsforeningen.

2.1.3 Betalingsinstrumentet er personligt og kan kun benyttes af den fysiske person, hvis navn er knyttet til betalingsinstrumentet. Hvis betalingsinstrumentet er et betalingskort skal brugeren straks ved modtagelsen af betalingskortet forsyne dette med sin underskrift (på bagsiden).

2.1.4 Samarbejdspartneren kan altid, som betingelse for accept af betalingsinstrumentet som betalingsmiddel, kræve et eventuelt betalingskort og anden legitimation forevist.

2.2 Brug af personlig kode

2.2.1 Med betalingsinstrumentet modtager brugeren en personlig kode, der kan være en PIN-kode, eller som kan være en kode der giver medlemmet mulighed for selv at danne en kode. Som sikring mod misbrug af betalingsinstrumentet skal koden holdes hemmelig for andre end brugeren. Betalingsinstrumentet kan i nogle tilfælde anvendes uden brug af nævnte kode.

2.2.2 Betaling med betalingsinstrumentet sker i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for betalingsinstrumentet, f. eks. ved at et betalingskort føres gennem betalingsterminalen, hvorefter koden indtastes. Betalingsordre til Forbrugsforeningen anses for modtaget på dette tidspunkt.

2.2.3 Betaling med betalingsinstrumentet kan også ske gennem teleterminal med brugerens kvittering ved underskrift på en papirnota. Betalingsordre til Forbrugsforeningen anses for modtaget på dette tidspunkt.

2.2.4 I tilfælde af systemnedbrud, der forhindrer betaling via betalingsterminal eller teleterminal, kan betalingsinstrumentet ikke anvendes til gennemførelse af betalinger.

2.3 Betalingsinstrument til familiemedlemmer af medlemmets husstand

2.3.1 Medlemmet kan få udstedt ekstra betalingsinstrument til et eller flere familiemedlemmer (ægtefælle, samlever og børn), der er fyldt 18 år, og som har samme bopæl som medlemmet. Begæring om udstedelse af et sådant kort skal underskrives af medlemmet og det familiemedlem, som betalingsinstrumentet ønskes udstedt til.

2.3.2 Betalingsinstrumentet udstedes til medlemmets konto og, hvis betalingsinstrumentet er et betalingskort, med familiemedlemmets navn præget på forsiden. Betalingsinstrumentet og den dertil knyttede kode sendes direkte til familiemedlemmet, som herefter er at betragte som bruger med hensyn til dette betalingsinstrument.

2.3.3 Alle opgørelser over køb på dette sendes til medlemmet, men familiemedlemmet og medlemmet hæfter solidarisk for betalingen.

2.3.4 Der betales et beløb, jf. pkt. 9.1.2, for udstedelse af et betalingsinstrument til et familiemedlem.

2.3.5 Betalingsinstrumentet til husstandsmedlemmet er at betragte som en skriftlig fuldmagt, som består, indtil medlemmet inddrager og destruerer betalingsinstrumentet samt giver meddelelse herom til Forbrugsforeningen.

2.4 Kreditmaksimum

2.4.1 Der fastsættes for hver medlemskonto et kreditmaksimum efter en individuel kreditværdighedsvurdering (se pkt. 5). Kreditmaksimum, som er kr. 10.000,- med mindre andet er fastsat, oplyses ved fremsendelsen af betalingsinstrumentet.

2.4.2 Saldoen på kontoen må ikke overstige det fastsatte kreditmaksimum, hvilket gælder, uanset om der er knyttet et eller flere betalingsinstrumenter til medlemskontoen.

2.5 Gyldighedsperiode

2.5.1 Betalingsinstrumentet kan maksimalt være gyldigt i op til 6 år og kan kun anvendes til og med den udløbstermin, der er knyttet til betalingsinstrumentet.

2.5.2 Hvis betalingsinstrumentaftalen ikke opsiges, vil brugeren imidlertid inden udløbsdatoen få tilsendt et nyt betalingsinstrument med en ny udløbsdato.

2.6 Afvisning af betalingsinstrumentet som betalingsmiddel

2.6.1 Hvis betalingsinstrumentet spærres, f.eks. på grund af ophævelse/opsigelse af betalingsaftalen, betalingsinstrumentets udløb eller medlemmets optagelse i RKI-registret, vil betaling med betalingsinstrumentet automatisk blive afvist ved forsøg på anvendelse af betalingsinstrumentet.

2.6.2 Tilsvarende gælder, hvis den betalingstransaktion, der søges gennemført ved hjælp af betalingsinstrumentet, vil føre til overskridelse af det for medlemskontoen fastsatte kreditmaksimum.

2.7 Fortrydelsesret

2.7.1 Ifølge forbrugeraftaleloven kan du fortryde en aftale, hvis aftalen er indgået over internettet eller pr. brev.

2.7.2 Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du har fået de oplysninger, som du har krav på efter forbrugeraftaleloven. Disse oplysninger indgår i Forbrugsforeningens betalingsbestemmelser og indmeldelsesblanket og er bl.a. oplysninger om fortrydelsesretten og betingelserne for at gøre brug af betalingsinstrumentet fra Forbrugsforeningen.

2.7.3 Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, eller dagen efter Kr. Himmelfartsdag, udskydes fristen til den førstkommende hverdag.

2.7.4 Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftalen om medlemskab opsiges efter de almindelige regler i pkt. 3.6.

2.7.5 Hvis du vil bruge din fortrydelsesret, skal du snarest og inden fristens udløb sende en mail til Forbrugsforeningen, fbf@forbrugsforeningen.dk. Du kan også vælge at sende et brev til Forbrugsforeningen på adressen Knabrostræde 12, 1210 København K. Du kan sende brevet anbefalet, hvis du vil sikre bevis for, at du har sendt brevet inden for fristen.

2.7.6 Hvis du udnytter din fortrydelsesret i forbindelse med din indmeldelse i Forbrugsforeningen og f.eks. bestilling af husstandskort, skal du tilbagelevere det, som du har modtaget.

2.7.7 Fortrydelsesretten ved finansielle tjenesteydelser (f.eks. køb ved brug af betalingsinstrumentet) gælder ikke, hvis aftalen efter din udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt både af Forbrugsforeningen og af dig.

2.7.8 Hvis du udnytter fortrydelsesretten i forbindelse med anvendelse af betalingsinstrumentet til køb, skal du tilbagelevere det, som du har modtaget fra Forbrugsforeningen. Hvis du har udnyttet kreditmuligheden, skal det lånte beløb tilbagebetales.

3. Vilkår for indehavelse og anvendelse af betalingsinstrumentet

Vilkår

3. Vilkår for indehavelse og anvendelse af betalingsinstrumentet

3.1 Sikring mod misbrug

3.1.1 Betalingsinstrumentet skal opbevares forsvarligt, hvis det er et kort f.eks. i tegnebog eller i taske – aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med koden. Brugeren skal jævnligt sikre, at betalingsinstrumentet ikke er bortkommet.

3.1.2 Hvis betalingsinstrumentet bortkommer, skal det omgående meldes på telefon 70 11 23 45 (hele døgnet). Der skal i forbindelse med denne melding oplyses navn, adresse og cpr-nr. Det samme gælder, hvis brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til den til betalingsinstrumentet knyttede kode.

3.1.3 Forbrugsforeningen bekræfter spærringen af kortet ved særskilt brev eller e-mail med angivelse af dato og tid for meddelelsen.

3.1.4 Forbrugsforeningen sender automatisk et nyt betalingsinstrument/betalingskort. Der opkræves særskilt betaling for udstedelse af erstatningskort, jf. pkt. 9.1.2.

3.2 Ansvar for tab som følge af misbrug

3.2.1 Brugeren og medlemmet kan efter Lov om betalinger blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af betalingsinstrumentet.

3.2.2 Efter Lov om betalinger hæfter Forbrugsforeningen i forhold til brugeren og medlemmet for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af pkt. 3.2.3 - 3.2.8. Brugeren og medlemmet hæfter kun efter pkt. 3.2.4 - 3.2.8, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Dersom Forbrugsforeningen hæfter i medfør af pkt. 3.2. skal beløbet straks tilbagebetales medlemmet.

3.2.3 Brugeren og medlemmet hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at brugeren eller medlemmet har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte den udleverede kode (eller anden sikkerhedsforanstaltning), har undladt at anvende betalingsinstrumentet i overensstemmelse med betingelserne for udstedelse af og brug af dette eller har undladt at orientere Forbrugsforeningen, når brugeren eller medlemmet bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af betalingsinstrumentet.

3.2.4 Medmindre videregående hæftelse følger af pkt. 3.2.5 eller pkt. 3.2.8, hæfter brugeren og medlemmet med op til kr. 375,- for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende kode (eller anden sikkerhedsforanstaltning) er anvendt.

3.2.5 Medmindre videregående hæftelse følger af pkt. 3.2.8, hæfter brugeren og medlemmet med op til kr. 8.000,- for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis Forbrugsforeningen godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende kode (eller anden sikkerhedsforanstaltning) er anvendt, og

1) brugeren eller medlemmet har undladt at underrette Forbrugsforeningen snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet eller at koden (eller anden sikkerhedsforanstaltning) er kommet til en uberettigedets kendskab,

2) brugeren eller medlemmet med forsæt har overgivet koden (eller en anden sikkerhedsforanstaltning) til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af pkt. 3.2.8, eller

3) brugeren eller medlemmet ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

3.2.6 udgår

3.2.7 udgår

3.2.8 Brugeren og medlemmet hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende kode (eller anden sikkerhedsforanstaltning) er anvendt, og Forbrugsforeningen godtgør, at brugeren eller medlemmet har oplyst koden (eller anden sikkerhedsforanstaltning) til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren eller medlemmet indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

3.2.9 Uanset pkt. 3.2.4 – 3.2.8 hæfter Forbrugsforeningen for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at Forbrugsforeningen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden (eller anden sikkerhedsforanstaltning), eller at brugeren eller medlemmet af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Ligeledes hæfter Forbrugsforeningen for uberettiget anvendelse der finder sted når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af Forbrugsforeningens ansatte, agenter eller en enhed hvor Forbrugsforeningens aktiviteter er outsourcet eller ved disses passivitet eller i tilfælde hvor det som følge af Forbrugsforeningens forhold ikke har været muligt at foretage spærring efter punkt 3.1.

3.2.10 Uanset pkt. 3.2.4 -3.2.8 hæfter Forbrugsforeningen tillige, hvis samarbejdspartneren vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

3.3 Månedlig opgørelse og betaling af køb på betalingsinstrumentet

3.3.1 Det skal på indmeldelsesblanketten angives, hvilket reg. nr. og konto nr. medlemmet ønsker at anvende til Betalingsservice. Ved anden betalingsform end Betalingsservice betales et gebyr, jf. pkt. 9.1.2. Ændring af betalingsform kan ske ved egen tilmelding til Betalingsservice via medlemmets pengeinstitut, netbank eller på foreningens hjemmeside. Den valgte betalingsform er først gældende, når det fremgår af det månedlige kontoudtog fra Forbrugsforeningen samt af betalingsoversigten fra Betalingsservice. Er der ikke betalt et forfaldent beløb fra den foregående opgørelsesperiode, er Forbrugsforeningen berettiget til at se bort fra tilmeldingen til Betalingsservice og kræve beløbet indbetalt straks.

3.3.2 Forbrugsforeningen udfærdiger efter 8. sidste bankdag i hver måned et kontoudtog over de bevægelser, der har været på medlemskontoen i den forudgående periode. Kontoudtoget fremsendes til medlemmet via Forbrugsforeningens online løsning ”Mit FBF” og kan af medlemmet ligeledes tillige tilgås fra Forbrugsforeningens applikation. For medlemmer der tillige ønsker kontoudtog fremsendt på anden vis, herunder ved fremsendelse af kontoudtog med post eller pr. mail opkræves et gebyr, jf. pkt. 9.1.2.

3.3.3 Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner anført på kontoudtoget skal ske skriftligt til Forbrugsforeningen snarest muligt og senest inden 13 måneder fra medlemmets modtagelse af kontoudtoget.

3.3.4 Medlemmet har ret til tilbagebetaling af det fulde beløb for en gennemført betalingstransaktion, som er iværksat af eller gennem samarbejdspartneren, såfremt medlemmet eller brugeren ikke har godkendt det præcise beløb for betalingstransaktionen, og betalingstransaktionen oversteg det beløb, som medlemmet eller brugeren med rimelighed kunne forvente blandt andet under hensyn til dennes tidligere udgiftsmønster og betingelserne i nærværende aftale.

3.3.5 En anmodning om tilbagebetaling efter pkt. 3.3.4 skal være Forbrugsforeningen i hænde senest 8 uger efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion.

3.3.6 Forbrugsforeningen skal senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en anmodning efter pkt. 3.3.4, enten tilbagebetale hele transaktionsbeløbet eller begrunde et afslag på tilbagebetaling med angivelse af klagemuligheder.

3.3.7 Medlemmet betaler en periodes køb m.v. i henhold til kontoudtoget den 1. bankdag i måneden efter udsendelse af kontoudtog.

3.3.8 Reklamationer over varer og tjenesteydelser skal gøres gældende over for samarbejdspartneren.

3.3.9 Ved anvendelse af betalingsinstrumentet til postordrekøb og til køb på internettet, skal Forbrugsforeningen undlade at gennemføre en betalingstransaktion, eller hvis transaktionen er gennemført, straks tilbageføre denne, hvis det debiterede beløb er større end det, som er aftalt med samarbejdspartneren, hvis den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke er leveret eller hvis brugeren eller modtageren har udnyttet en lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare eller tjenesteydelse.

3.3.10 Forud for indsigelsen efter pkt. 3.3.9 skal brugeren forgæves have rettet henvendelse til samarbejdspartneren med krav om tilbagebetaling af udestående beløb eller levering af manglende varer eller tjenesteydelser. Indsigelsen skal gøres gældende snarest muligt efter at brugeren eller medlemmet er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med, at debitering er sket uretmæssigt.

3.3.11 Hvis brugeren eller medlemmet har gjort en indsigelse gældende efter pkt. 3.3.9 må Forbrugsforeningen kun debitere eller gendebitere kontoen, hvis Forbrugsforeningen kan godtgøre, at indsigelsen er uberettiget.

3.4 Navne- og adresseændringer

3.4.1 Navne- og adresseændring til beskyttet adresse skal skriftligt meddeles Forbrugsforeningen. Medlemsnummeret eller kortnummeret bedes opgivet ved enhver henvendelse til Forbrugsforeningen.

3.5 Ændring af vilkårene for anvendelse af betalingskortet m.v.

3.5.1 Forbrugsforeningen kan skriftligt ændre nærværende betalingsbestemmelser til ugunst for medlemmet og brugerne med 2 måneders varsel. Varsling, både over for medlemmer og brugere, kan ske i F-bladet, som sendes i et eksemplar til alle medlemmers husstande. Andre ændringer kan gennemføres uden varsel.

3.5.2 Medlemmet og brugerne skal i forbindelse med varsling om ændring af betalingsbestemmelserne gøres bekendt med, at medlemmet og brugerne anses at have accepteret ændringerne, såfremt medlemmet eller brugerne ikke inden ændringens ikrafttrædelsesdato meddeler Forbrugsforeningen, at ændringen ikke kan godkendes.

3.5.3 Medlemmet og brugerne skal i forbindelse med varsling om ændring af betalingsbestemmelserne ligeledes gøres opmærksom på, at medlemmet har ret til at opsige aftalen straks og vederlagsfrit, inden ændringernes ikrafttrædelsesdato.

3.5.4 Gives denne information ikke i forbindelse med varslingen, har ændringen ikke betydning i forhold til medlemmet eller brugerne.

3.6 Ophør af betalingsinstrumentaftalen

3.6.1 Medlemmet kan opsige betalingsinstrumentaftalen uden varsel. Såfremt medlemmet har været medlem i 6 måneder eller derunder betales et gebyr, jf. pkt. 9.1.2. En bruger, der ikke er medlem af Forbrugsforeningen, kan ligeledes opsige betalingsinstrumentaftalen i forhold til sig selv uden varsel.

3.6.2 Forbrugsforeningen kan opsige betalingsinstrumentaftalen med 2 måneders varsel.

3.6.3 Forbrugsforeningen kan endvidere ophæve betalingsinstrumentaftalen uden varsel i tilfælde af medlemmets eller en brugers betalingsstandsning/konkurs/gældssanering eller hvis medlemskab af Forbrugsforeningen ophører.

3.6.4 Såfremt medlemmet eller en bruger gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af betalingsinstrumentaftalen, kan Forbrugsforeningen uden varsel hæve denne.

3.6.5 Såfremt medlemmet ikke betaler rettidigt, og dette ikke skyldes fejl/systemnedbrud hos Forbrugsforeningen eller Nets Danmark A/S, kan medlemskontoen lukkes uden yderligere varsel. Medlemskontoen kan først genåbnes efter betaling af det skyldige beløb tillige med et beløb til dækning af de administrative omkostninger ved genåbning af kontoen jf. pkt. 9.1.2.

3.6.6 Ved ophør af betalingsinstrumentaftalen spærres definitivt for brug af betalingsinstrumentet, og Forbrugsforeningen kan forlange et eventuelt betalingskort tilbageleveret. Et betalingskort bør altid tilbageleveres overklippet.

4. Omkostninger ved erhvervelse og brug af betalingsinstrumentet

Omkostninger

4. Omkostninger ved erhvervelse og brug af betalingsinstrumentet

4.1 Kontingent

4.1.1 Enhver, der melder sig ind i Forbrugsforeningen, skal betale et årligt kontingent, således som dette vedtages af foreningens repræsentantskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det årlige kontingent opkræves forud og fremgår af nærværende aftale pkt. 9.1.2.

4.1.2 Såfremt medlemskabet ophører, refunderes det årlige kontingent forholdsmæssigt.

4.1.3 For udstedelse af nyt betalingsinstrument på grund af navneændring eller til erstatning for tabte eller ødelagte betalingsinstrument betales et gebyr i henhold til pkt. 9.1.2.

4.2. Gebyrer

4.2.1 For hver transaktion, hvormed forstås ethvert køb eller tilbageførsel af køb foretaget af medlemmet, betales et gebyr, hvis størrelse fremgår af pkt. 9.1.2.

4.2.2 Såfremt medlemmet ikke foretager betaling via Betalingsservice, betales et gebyr jf. pkt. 9.1.2.

4.2.3 Ved fremsendelse af rykkere for manglende betalinger opkræves et gebyr jf. pkt.9.1.2.

4.2.4 Der betales et gebyr, jf. pkt. 9.1.2, ved afvisning/afmelding af en betaling gennem Betalingsservice, medmindre dette skyldes en fejl, som ikke kan tilskrives medlemmet.

5. Kreditværdighedsvurdering

Kreditvurdering

5. Kreditværdighedsvurdering

5.1 Forbrugsforeningen foretager på baggrund af den indgivne ansøgning en vurdering af ansøgerens kreditværdighed, ved indhentelse af oplysning fra kreditoplysningsbureau samt eventuelt ved indhentelse af pengeinstitutoplysning. Forbrugsforeningen forbeholder sig ret til, på baggrund af den foretagne vurdering, at afslå en ansøgning.

5.2 Forbrugsforeningen forbeholder sig ret til at spærre for brug af alle til en medlemskonto knyttede betalingsinstrumenter, hvis medlemmet eller en bruger af betalingsinstrumentet bliver opført i RKI-registret eller andet skyldnerregister. Spærringen kan blive ophævet, hvis medlemmet eller brugeren slettes af RKI-registret eller andet skyldnerregister. Forbrugsforeningen søger automatisk oplysninger fra kreditoplysningsbureau i forbindelse med fornyelse af betalingsinstrumentet samt ændring af kreditmaksimum.

6. Behandling og videregivelse af personlige oplysninger

Brug af personlige oplysninger

6. Behandling og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v.

6.1 De i ansøgningsskemaet givne oplysninger tillige med eventuelt supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af betalingsinstrumentet opbevares af Forbrugsforeningen, så længe aftalen består. Det drejer sig navnlig om navn, adresse, cpr-nr., økonomiske oplysninger samt medlemskab af faglig organisation.

6.2 Det er en betingelse for fortsat medlemskab af Forbrugsforeningen, at Forbrugsforeningen kan behandle, videregive og udveksle/indhente oplysninger som beskrevet i betalingsbestemmelserne.

6.3 Oplysninger om cpr-nr. bruges i forbindelse med indhentelse af oplysninger fra cpr-registrets adresseoplysninger for at sikre en opdatering i adressekartoteket.

6.4 Oplysningerne om navn, adresse og cpr-nr., anvendes af Forbrugsforeningen i forbindelse med opgørelse af køb, udfærdigelse af breve og årlig indberetning til SKAT om renter og gæld/tilgodehavender for medlemmerne. Cpr-nummeret vil desuden blive brugt af Forbrugsforeningen til at afgive eventuelle oplysninger efter reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge.

6.5 Forbrugsforeningen videregiver oplysninger til Nets Danmark A/S og SDC A/S med henblik på gennemførelse af betalingstransaktioner. Forbrugsforeningen kan udveksle oplysninger med kreditoplysningsbureauer godkendt af datatilsynet. Forbrugsforeningen kan foretage indberetning af misligholdelse af ordningen til disse kreditoroplysningsbureauer.

6.6 Forbrugsforeningen udveksler oplysninger med min medlemsberettigede organisation om fortsat medlemskab. Mellem Forbrugsforeningen og min medlemsberettigede organisation indsamles, behandles, registreres, opbevares og udveksles desuden data om den optjente bonus fra samarbejdspartnerne med henblik på at vurdere og optimere medlemmernes interesser i bred forstand. Medlemsberettiget organisation kan optrykkes/vises på betalingsinstrument, være tilgængeligt og vises for medlemmet ved brug af Forbrugsforeningens applikation til smartphones og tablets og på ”Mit FBF”, samt i forbindelse med fremsendelse af kontoudtog og øvrige skrivelser fra Forbrugsforeningen som fremsendes direkte til medlemmet. Manglende samtykke hertil eller tilbagekaldelse af samtykke vil medføre ophør af medlemskab.

6.7 Ved gennemførelse af køb registreres betalingsinstrumentets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af betalingsinstrumentet, og hvor betalingsinstrumentet har været benyttet. Samarbejdspartneren sender disse oplysninger til Forbrugsforeningen via DK forretningsnummeret. Oplysningerne opbevares hos Forbrugsforeningen til brug for gennemførelse af betalingstransaktioner, korrektioner, retslig inkasso, eller når dette er hjemlet ved lov.

6.8 De i 6.1 og 6.5 nævnte oplysninger anvendes tillige af Forbrugsforeningen i forbindelse med forhøjelse af kreditmaksimum eller indgåelse af ratekøbsaftale eller ændring i samme.

6.9 Ved overgivelse af skyldige beløb til retslig inkasso gives meddelelse om navn, adresse, cpr-nr. og skyldigt beløb til Forbrugsforeningens advokat eller et inkassobureau.

6.10 Forbrugsforeningen forbeholder sig ret til at indberette medlemmet til et kreditoplysningsbureau. Medlemmet vil modtage underretning, såfremt dette sker.

6.11 Oplysninger om betalingstransaktioner opbevares i 5 år. Oplysninger i øvrigt opbevares i 5 år efter ophør af medlemskab.

7. Udstedelse af advarsel ved misbruges eller uberettigets besiddelse

Advarsel

7. Udstedelse af advarsel, hvis et betalingsinstrument bortkommer/misbruges eller er i en uberettigets besiddelse

Hvis Forbrugsforeningen modtager meddelelse om, at betalingsinstrumentet eller den personlige kode er bortkommet eller er i en uberettigets besiddelse, spærres der elektronisk for videre betaling med betalingsinstrumentet.

8. Klager

Klager

8. Klager

8.1 Forbrugsforeningen opfordrer til, at eventuelle klager altid først rettes til foreningen, således at Forbrugsforeningen får mulighed for at forklare baggrunden for en valgt procedure eller rette op på eventuelle fejl.

8.2 Finanstilsynet er tilsynsmyndighed vedrørende Lov om betalinger. Klager over indretningen af betalingssystemet eller andet i relation til Lov om betalinger kan rettes til denne myndighed på adressen Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

8.3 Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at medlemmerne og brugerne modtager en information, som blandt andet opfylder kravene i kapitel 5 i Lov om betalinger. Klager vedrørende meddelt information skal derfor rettes til Forbrugerombudsmanden på adressen Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, 41 71 51 51, www.forbrugerombudsmanden.dk.

8.4 Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen indeholder regler for behandling af personhenførbare oplysninger, herunder CPR-nummer. Klager vedrørende Forbrugsforeningens behandling af sådanne oplysninger kan rettes til Forbrugsforeningens Databeskyttelsesrådgiver på dpo@fbf.dk samt til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

9. Pris- og gebyrliste

Pris og gebyrliste

9. Pris- og gebyrliste

9.1. Gebyrer og andre omkostninger

9.1.1 Forbrugsforeningens formål er i videst muligt omfang at virke til gavn for medlemmerne. Gebyrer og omkostninger i øvrigt ved benyttelse af betalingsinstrumentet søges derfor fastsat, således at de sammen med medlemskontingentet dækker omkostningerne forbundet med driften af systemet og den enkelte ydelse, som medlemmet og brugerne benytter. Medmindre andet er anført reguleres gebyrer og øvrige omkostninger alene i takt med de omkostninger, som Forbrugsforeningen afholder til drift af systemet og den enkelte ydelse. Som eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes personaleomkostninger, porto og generelle administrations-omkostninger.

9.1.2 Gebyrer:

Udstedelse af betalingsinstrument kr. 0,-

Udstedelse af betalingsinstrument til husstandsmedlem kr. 50,-

Udstedelse af betalingsinstrument til erstatning kr. 50,-

Medlemskontingent, årligt kr. 132,-

Genindmeldelse indenfor 36 måneder kr. 250,-

Transaktionsgebyr ved køb eller tilbageførsel af køb, pr. transaktion kr. 0,-

Anden betalingsform end Betalingsservice, pr. opkrævning kr. 39,-

Afvisning/afmelding Betalingsservice kr. 100,-   

Månedlige kontoudtog ved bevægelser kr. 0,-

Kontoudtog – bestilte kr. 25,-

BonusGuide – bestilt pr. stk. kr. 35,-

F-Bladet kr. 0,-

1. rykkergebyr kr. 100,-

Efterfølgende rykker kr. 100,-

Betaling for åbning af lukket konto kr. 50,-

Udmeldelsesgebyr ved medlemskab i 6 måneder eller derunder kr. 100,-

9.1.3 Såfremt betaling ikke sker rettidigt jf. pkt. 3.3.7 opkræves tillige rente, jf. rentelovens § 5 (morarente), for den yderligere kredit, der herved opnås. Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencerente med et tillæg på 8%. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.