Forbrugsforeningens vedtægter

Vedtægterne er vedtaget af Forbrugsforeningens repræsentantskab den 7. juni 2019.

Se vedtægterne her 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Forbrugsforeningen af 1886 og hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2 Foreningens formål
Stk. 1

Foreningens formål er i videst muligt omfang at virke til gavn for medlemmerne. Uden at udelukke noget område, hvor det måtte være muligt at gavne medlemmerne, nævnes som foreningens virksomhedsområde:

a) Igennem anvisning af samarbejdspartnere til medlemmernes indkøb at opnå vederlag. Vederlaget anvendes til dækning af udgifter til foreningens drift og sådanne henlæggelser, som er nødvendige for at sikre, at foreningens egenkapital til enhver tid står i rimeligt forhold til foreningens aktiviteter samt til bonus til medlemmerne.

b) Arrangement af ferieophold og rejser.

c) Opsparing af midler til køb eller opførelse af ferieboliger for medlemmerne og af ejendom til brug for foreningens administration m.v.

Stk. 2

Foreningen kan virke for sit formål gennem etablering af selskaber, hvis indskudskapital helt eller delvist ejes af foreningen.
§ 3 Foreningens kapital
Stk. 1

Foreningens kapital er en formue på mindst 100.000.000 kr.

Foreningens egenkapital skal altid stå i rimeligt forhold til foreningens aktivitetsniveau.

Stk. 2

Den for foreningens virksomhed i øvrigt nødvendige kapital tilvejebringes ved optagelse af en kassekredit eller på anden måde.
§ 4-6 Medlemmer
§ 4

Som medlemmer kan optages:

Ansatte, der er medlem af en organisation, som har aftale- og forhandlingsret.

Yderligere kan optages studerende, efterlønsmodtagere og pensionister i de tilknyttede organisationer.

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af medlemmer fra nye organisationer med mindst 2/3 deles flertal blandt samtlige bestyrelsens medlemmer.

§ 5

Stk. 1

Ved indmeldelse skal udfyldes en indmeldelsesformular, hvor det blandt andet skal bekræftes, at man er bekendt med foreningens vedtægter samt at Forbrugsforeningens betalingsbestemmelser er læst og accepteret. Der indsendes på forlangende dokumentation for adgang til optagelse (kopi af lønseddel el.lign.).

Desuden oplyses om cpr.nr. af hensyn til eventuelt brug overfor myndighederne samt af administrative grunde. Ved ansøgning om indmeldelse gives der af ansøgeren samtykke til, at Forbrugsforeningen må registrere, opbevare samt behandle de givne personoplysninger i det omfang dette er nødvendigt for at behandle ansøgningen og som er nødvendige i forbindelse med medlemsskabet. Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 2

Afgørelse om optagelse som medlem af foreningen træffes af bestyrelsen eller den bestyrelsen bemyndiger hertil. For ansøgere der indenfor de seneste 36 måneder forud for ansøgningstidspunktet har været medlemmer af foreningen opkræves et gebyr for genindmeldelse eller det fulde kontingent helårligt forud i indmeldelsesmåneden.

Genindmeldelsesgebyret fastsættes af bestyrelsen og anføres i foreningens betalingsbestemmelser.

Stk. 3

Ved indmeldelse i foreningen tilsendes medlemmerne et medlems- og betalingsinstrument.

Stk. 4

Medlemskontingent betales helårlig forud ved debitering på medlemskontoen. Ved indmeldelse betales medlemskontingent forud forholdsmæssigt fra og med indmeldelsesmåneden eller forud efter det første års medlemskab såfremt dette måtte være kontingentfrit.

Kontingentfrihed i medlemmets første indmeldelsesår kan besluttes af bestyrelsen.

Ved udmeldelse tilbagebetales forudbetalt medlemskontingent forholdsmæssigt fra og med måneden efter udmeldelsesmåneden.

§ 6

Stk. 1

Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til foreningens kontor. Ved udmeldelse har medlemmet intet krav mod foreningen udover det, der følger af § 5 stk. 4 og § 16.

Udmeldelse bekræftes skriftligt sammen med opgørelse af kontoen.

Stk. 2

Et medlem, der påfører foreningen tab, slettes af medlemslisten. Medlemskab vil ligeledes blive bragt til ophør, dersom en fordring mod et medlem overgives til retslig inkasso. Beslutninger om ophør af medlemskab i overensstemmelse med nærværende bestemmelse træffes af direktionen eller i henhold til bemyndigelse fra denne.

Stk. 3

Et medlem, som modarbejder foreningen eller dens formål, kan ekskluderes ved bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens beslutning kan indbringes for repræsentantskabet, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 4

Et medlem, der ikke længere opfylder medlemsbetingelserne i § 4, kan ekskluderes ved direktionens beslutning eller i henhold til bemyndigelse fra denne.

Stk. 5

Ved dødsfald kan den efterladte ægtefælle eller samlever efter anmodning bevare medlemskabet, dersom vedkommende har husstandskort til medlemskontoen.
§ 7-10 Repræsentantskabet
Stk. 1

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

 Stk. 2

Repræsentantskabet består af op til 76 repræsentanter fordelt forholdsmæssigt mellem nedennævnte 8 valggrupper efter resultatet af en pr. 1. januar hvert år foretagen optælling af medlemmerne i de til de enkelte valggrupper hørende organisationer.

Bestyrelsen fører en fortegnelse over hvilke organisationer der hører til de enkelte valggrupper, hvilken opdateres mindst 1 gang årligt. Ved ændringer i organisationsforhold eller ved optagelse af nye organisationer træffer bestyrelsen beslutning om, til hvilken valggruppe organisationen hører.

Den eller de organisationer, der indgår i hver enkelt valggruppe, er berettiget til at udpege en eller flere repræsentanter pr. valggruppe. Dersom en valggruppe består af mere end en organisation, beslutter de pågældende organisationer i fællesskab den indbyrdes fordeling af repræsentanter. Ingen valggruppe kan være repræsenteret af mere end 20 repræsentanter.

Valggrupperne er følgende:

Valggruppe 1

Medlemmer af Offentligt Ansattes Organisationer’s medlemsforbund på det statslige område.

Valggruppe 2

Medlemmer af Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Valggruppe 3

Medlemmer af Akademikernes Centralorganisation’s medlemsorganisationer.

Valggruppe 4

Medlemmer af Lærernes Centralorganisation.

Valggruppe 5

Medlemmer af organisationer der ikke naturligt hører under en af de øvrige valggrupper samt medlemmer af organisationer, hvor mere end 49% er ansat udenfor det offentlige område.

Valggruppe 6

Medlemmer af FOA (Fag og Arbejde).

Valggruppe 7

Medlemmer af Sundhedskartellet’s medlemsorganisationer, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og Medieforbundet i DR.

Valggruppe 8

Medlemmer af Offentligt Ansattes Organisationer’s medlemsforbund på det kommunale/regionale område, Frederiksberg Kommunalforening, Gentofte Kommunalforening samt Dansk Formands Forening.

Stk. 3

Ved en repræsentants fratræden udpeger de under den pågældende valggruppe nævnte faglige organisationer en ny repræsentant.

Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4

1/3 af repræsentantskabets medlemmer afgår efter tur hvert år.

Stk. 5

Overgår en repræsentant organisationsmæssigt fra en valggruppe til en anden, udtræder den pågældende af repræsentantskabet.

Stk. 6

Dersom en organisation har såvel et betydeligt antal privatansatte som et betydeligt antal offentligt ansatte medlemmer, kan bestyrelsen beslutte, at de privatansatte medlemmer af en sådan organisation henregnes under valggruppe 5, medens de øvrige medlemmer henregnes under en eller flere af de øvrige valggrupper, således at organisationen kan deltage i udpegningen af repræsentanter i samtlige disse valggrupper.
§ 11-12 Bestyrelsen
§ 11

Stk. 1

Bestyrelsen består af formanden og 6-7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer ved simpel stemmeflerhed, og i overensstemmelse med § 8, stk. 1. Foreslås der flere kandidater til bestyrelsen, end der skal vælges, foretages valget ved skriftlig afstemning. Stemmesedlen underskrives ikke.

Stk. 2

Funktionstiden for medlemmer af bestyrelsen er 2 år.

Stk. 3

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke fungere længere end til det første repræsentantskabsmøde efter deres fyldte 65. år.

Stk. 4

Opfylder et medlem af bestyrelsen ikke mere de almindelige betingelser for at kunne blive optaget i foreningen, udtræder velkommende af bestyrelsen.

Overgår et bestyrelsesmedlem organisationsmæssigt fra en valggruppe til en anden, udtræder vedkommende af bestyrelsen.

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem afgår inden udløbet af funktionstiden, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem fra og af den valggruppe, hvorfra det afgåede bestyrelsesmedlem kom. På det førstkommende repræsentantskabsmøde sker der valg af et medlem for resten af den afgåedes funktionstid.

Stk. 5

Såfremt posten som formand for foreningen bliver ledig, overtager næstformanden denne post indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 12

Stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, alt under ansvar overfor repræsentantskabet.

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 2

Bestyrelsen antager og afskediger foreningens direktion samt fastsætter de pågældendes ansættelsesvilkår.

Bestyrelsen bestemmer efter samråd med direktionen, hvorledes foreningens virksomhed skal udøves.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter inden et regnskabsårs begyndelse budget for året.

Stk. 4

Foreningen tegnes af formanden og den adm. direktør i forening, eller af næstformanden og den adm. direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. For så vidt angår den daglige drift tegnes foreningen af den adm. direktør alene eller i henhold til en af bestyrelsen meddelt prokura.
§ 13-17 Foreningens virksomhed og arbejdsområde
§ 13

Foreningen indgår samarbejdsaftaler med firmaer (leverandører/partnere) indenfor brancher, som det skønnes hensigtsmæssigt at kontrahere med om betaling af medlemmernes køb af varer og tjenesteydelser.

§ 14

Medlemmerne modtager et medlems- og betalingskort som anvendes til køb som anført i § 13.

Medlems- og betalingskortet er personligt og kan kun anvendes ved indkøb hos et af de firmaer (leverandører/partnere), med hvilke der er indgået samarbejdsaftale.

For brug af medlems- og betalingskortet, herunder betalingsbetingelser m.v., gælder de til enhver tid af foreningens bestyrelse fastsatte betalingsbestemmelser. Bestyrelsen kan bemyndige foreningens direktion til indenfor nærmere fastsatte rammer at foretage ændringer i betalingsbestemmelserne.

§ 15

Når medlemmet ved benyttelse af medlems- og betalingsinstrument har godkendt køb, jf. § 14, kan samarbejdspartneren alene kræve betaling af foreningen og ikke af det enkelte medlem.

§ 16

Stk. 1

Medlemmerne oppebærer en bonus af de køb, hvert enkelt medlem foretager i medfør af § 15. Størrelsen af bonus fastsættes af foreningens direktion, eller af den til hvem direktionen har givet bemyndigelse hertil, ud fra hver enkelt samarbejdsaftale, foreningen har indgået med sine samarbejdspartnere, jf. § 13.

For hvert medlem føres en konto, som viser de af medlemmet foretagne køb og betalinger og optjent bonus. Kontoudtog sendes eller stilles til rådighed via foreningens hjemmeside eller på tilsvarende måde til medlemmerne månedligt, såfremt der har været bevægelser på kontoen i den forløbne periode.

Det årlige optjente bonusbeløb tilskrives medlemmernes konti på en i betalingsbestemmelserne nærmere fastsat måde.

Stk. 2

Ved udmeldelse af foreningen opgøres medlemskontoen.

Medlemstilgodehavende/-gæld på et i betalingsbestemmelserne nærmere angivet beløb, og derunder udbetales henholdsvis opkræves ikke.

Udbetaling af medlemstilgodehavende foretages som udgangspunkt til medlemmets Nemkonto. Er dette ikke muligt senest 3 år efter udmeldelsen, bortfalder kravet på udbetaling af medlemstilgodehavende.

§ 17

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§ 18 Foreningens funktionærer
Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af Forbrugsforeningen under ansvar overfor bestyrelsen. Direktionen ansætter og afskediger foreningens medarbejdere.
§ 19 Medlemsbladet
Foreningen udgiver et medlemsblad.
§ 20 Revisorerne

Stk. 1

Repræsentantskabet vælger for 1 år ad gangen 2 revisorer blandt repræsentantskabets medlemmer og 2 stedfortrædere, henholdsvis 1. og 2. revisorsuppleant, for disse. Ingen af dem kan være medlem af bestyrelsen. Revisorerne (stedfortræderne) kan ikke fungere udover den måned, hvori de fylder 65 år.

Revisorerne foretager gennemgang af årsrapporten i henhold til en af repræsentantskabet udarbejdet instruks og påser herunder, at de økonomiske dispositioner er foretaget i overensstemmelse med foreningens formål og i overensstemmelse med vedtagne budgetter og givne bevillinger, samt at der er udvist fornødne økonomiske hensyn ved administrationen.

Stk. 2

Årsrapporten revideres desuden af en statsautoriseret revisor, der ligeledes vælges af repræsentantskabet for et år ad gangen.

§ 21 Årsrapport og beretning

Stk. 1

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2

Foreningens årsrapport udarbejdes af direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom, og afgives senest den 1. april til revisorerne.

Stk. 3

Efter at være godkendt af bestyrelsen fremlægges den reviderede årsrapport for repræsentantskabet på det førstkommende ordinære møde.

Årsrapporten med revisionspåtegning udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne samtidig med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 22 Vedtægten

Stk. 1

Tillæg til eller forandringer i vedtægten kan foreslås af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet. Mindst 2/3 af samtlige udpegede repræsentanter samt et flertal af de i § 7, stk. 2, anførte valggrupper skal stemme for forslaget, før dette er vedtaget.

Stk. 2

Et repræsentantskabsmøde, der med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne har vedtaget et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten, kan med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne vedtage, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til fornyet behandling af forslaget.

For vedtagelse kræves herefter, at mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter samt et flertal af valggrupperne stemmer for forslaget.

Stk. 3

Et repræsentantskabsmøde, der med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne har vedtaget et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten, kan med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne vedtage, at der i stedet for indkaldelse af et nyt repræsentantskabsmøde skal ske skriftlig afstemning blandt repræsentanterne. Et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten er herefter vedtaget, hvis der ved en sådan skriftlig afstemning stemmes for forslaget af mindst 2/3 af samtlige udpegede repræsentanter og et flertal af valggrupperne.

Stk. 4

En valggruppe anses at have stemt for et i henhold til nærværende § 22, stk. 1-3, fremsat forslag, dersom mere end halvdelen af de repræsentanter, der er udpeget af den pågældende valggruppe, jf. § 7, stk. 2, og som har afgivet stemme, stemmer for forslaget.

§ 23 Foreningens opløsning

Stk. 1

En eventuel opløsning af foreningen besluttes af repræsentantskabet ved afstemning på den i § 22 angivne måde. Vedtages opløsning, afvikles foreningens forhold med den i medfør af § 11, stk. 1, valgte bestyrelse som likvidationsudvalg.

Stk. 2

Når ved likvidation alle krav på foreningen måtte være fyldestgjorde, vil likvidationsregnskabet, efter at være revideret, være at forelægge repræsentantskabet til godkendelse i et møde, i hvilket der også – med simpel stemmeflerhed – vil være at træffe bestemmelse om anvendelse af muligt tilstedeværende restbeløb samt provenuet af foreningens effekter.