FBF - Foreningens virksomhed og arbejdsområde

Foreningens virksomhed og arbejdsområde

§13-17

§ 13
Foreningen indgår samarbejdsaftaler med firmaer (leverandører/partnere) indenfor brancher, som det skønnes hensigtsmæssigt at kontrahere med om betaling af medlemmernes køb af varer og tjenesteydelser.

§ 14
Medlemmerne modtager et medlems- og betalingskort som anvendes til køb som anført i § 13.
Medlems- og betalingskortet er personligt og kan kun anvendes ved indkøb hos et af de firmaer (leverandører/partnere), med hvilke der er indgået samarbejdsaftale.
For brug af medlems- og betalingskortet, herunder betalingsbetingelser m.v., gælder de til enhver tid af foreningens bestyrelse fastsatte betalingsbestemmelser. Bestyrelsen kan bemyndige foreningens direktion til indenfor nærmere fastsatte rammer at foretage ændringer i betalingsbestemmelserne.

§ 15

Når medlemmet ved benyttelse af medlems- og betalingsinstrument har godkendt køb, jf. § 14, kan samarbejdspartneren alene kræve betaling af foreningen og ikke af det enkelte medlem.

§ 16

Stk. 1

Medlemmerne oppebærer en bonus af de køb, hvert enkelt medlem foretager i medfør af § 15. Størrelsen af bonus fastsættes af foreningens direktion, eller af den til hvem direktionen har givet bemyndigelse hertil, ud fra hver enkelt samarbejdsaftale, foreningen har indgået med sine samarbejdspartnere, jf. § 13.

For hvert medlem føres en konto, som viser de af medlemmet foretagne køb og betalinger og optjent bonus. Kontoudtog sendes eller stilles til rådighed via foreningens hjemmeside eller på tilsvarende måde til medlemmerne månedligt, såfremt der har været bevægelser på kontoen i den forløbne periode.

Det årlige optjente bonusbeløb tilskrives medlemmernes konti på en i betalingsbestemmelserne nærmere fastsat måde.

Stk. 2

Ved udmeldelse af foreningen opgøres medlemskontoen.

Medlemstilgodehavende/-gæld på et i betalingsbestemmelserne nærmere angivet beløb, og derunder udbetales henholdsvis opkræves ikke.

Udbetaling af medlemstilgodehavende foretages som udgangspunkt til medlemmets Nemkonto. Er dette ikke muligt senest 3 år efter udmeldelsen, bortfalder kravet på udbetaling af medlemstilgodehavende.


§ 17
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.