FBF - Vedtægten

Vedtægten

§ 22

Stk. 1
Tillæg til eller forandringer i vedtægten kan foreslås af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet. Mindst 2/3 af samtlige udpegede repræsentanter samt et flertal af de i § 7, stk. 2, anførte valggrupper skal stemme for forslaget, før dette er vedtaget.

Stk. 2
Et repræsentantskabsmøde, der med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne har vedtaget et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten, kan med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne vedtage, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til fornyet behandling af forslaget.
For vedtagelse kræves herefter, at mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter samt et flertal af valggrupperne stemmer for forslaget.

Stk. 3
Et repræsentantskabsmøde, der med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne har vedtaget et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten, kan med simpel majoritet og med tilslutning fra et flertal af valggrupperne vedtage, at der i stedet for indkaldelse af et nyt repræsentantskabsmøde skal ske skriftlig afstemning blandt repræsentanterne. Et forslag om tillæg til eller forandringer i vedtægten er herefter vedtaget, hvis der ved en sådan skriftlig afstemning stemmes for forslaget af mindst 2/3 af samtlige udpegede repræsentanter og et flertal af valggrupperne.

Stk. 4
En valggruppe anses at have stemt for et i henhold til nærværende § 22, stk. 1-3, fremsat forslag, dersom mere end halvdelen af de repræsentanter, der er udpeget af den pågældende valggruppe, jf. § 7, stk. 2, og som har afgivet stemme, stemmer for forslaget.