FBF - Repræsentantskabet

Repræsentantskabet

§ 7-10

Stk. 1

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Repræsentantskabet består af op til 76 repræsentanter fordelt forholdsmæssigt mellem nedennævnte 8 valggrupper efter resultatet af en pr. 1. januar hvert år foretagen optælling af medlemmerne i de til de enkelte valggrupper hørende organisationer.

Bestyrelsen fører en fortegnelse over hvilke organisationer der hører til de enkelte valggrupper, hvilken opdateres mindst 1 gang årligt. Ved ændringer i organisationsforhold eller ved optagelse af nye organisationer træffer bestyrelsen beslutning om, til hvilken valggruppe organisationen hører.

Den eller de organisationer, der indgår i hver enkelt valggruppe, er berettiget til at udpege en eller flere repræsentanter pr. valggruppe. Dersom en valggruppe består af mere end en organisation, beslutter de pågældende organisationer i fællesskab den indbyrdes fordeling af repræsentanter. Ingen valggruppe kan være repræsenteret af mere end 20 repræsentanter.

Valggrupperne er følgende:

Valggruppe 1
Medlemmer af Offentligt Ansattes Organisationer’s medlemsforbund på det statslige område.

Valggruppe 2
Medlemmer af Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Valggruppe 3
Medlemmer af Akademikernes Centralorganisation’s medlemsorganisationer.

Valggruppe 4
Medlemmer af Lærernes Centralorganisation.

Valggruppe 5
Medlemmer af organisationer der ikke naturligt hører under en af de øvrige valggrupper samt medlemmer af organisationer, hvor mere end 49% er ansat udenfor det offentlige område.

Valggruppe 6
Medlemmer af FOA (Fag og Arbejde).

Valggruppe 7
Medlemmer af Sundhedskartellet’s medlemsorganisationer, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og Medieforbundet i DR.

Valggruppe 8
Medlemmer af Offentligt Ansattes Organisationer’s medlemsforbund på det kommunale/regionale område, Frederiksberg Kommunalforening, Gentofte Kommunalforening samt Dansk Formands Forening.

Stk. 3

Ved en repræsentants fratræden udpeger de under den pågældende valggruppe nævnte faglige organisationer en ny repræsentant.

Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4

1/3 af repræsentantskabets medlemmer afgår efter tur hvert år.

Stk. 5

Overgår en repræsentant organisationsmæssigt fra en valggruppe til en anden, udtræder den pågældende af repræsentantskabet.

Stk. 6

Dersom en organisation har såvel et betydeligt antal privatansatte som et betydeligt antal offentligt ansatte medlemmer, kan bestyrelsen beslutte, at de privatansatte medlemmer af en sådan organisation henregnes under valggruppe 5, medens de øvrige medlemmer henregnes under en eller flere af de øvrige valggrupper, således at organisationen kan deltage i udpegningen af repræsentanter i samtlige disse valggrupper.