Medlemmer

§ 4-6

§ 4
Som medlemmer kan optages:
Ansatte, der er medlem af en organisation, som har aftale- og forhandlingsret.
Yderligere kan optages studerende, efterlønsmodtagere og pensionister i de tilknyttede organisationer.
Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af medlemmer fra nye organisationer med mindst 2/3 deles flertal blandt samtlige bestyrelsens medlemmer.

§ 5

Stk.1

Ved indmeldelse skal udfyldes en indmeldelsesformular, hvor det blandt andet skal bekræftes, at man er bekendt med foreningens vedtægter samt at Forbrugsforeningens betalingsbestemmelser er læst og accepteret. Der indsendes på forlangende dokumentation for adgang til optagelse (kopi af lønseddel el.lign.).

Desuden oplyses om cpr.nr. af hensyn til eventuelt brug overfor myndighederne samt af administrative grunde. Ved ansøgning om indmeldelse gives der af ansøgeren samtykke til, at Forbrugsforeningen må registrere, opbevare samt behandle de givne personoplysninger i det omfang dette er nødvendigt for at behandle ansøgningen og som er nødvendige i forbindelse med medlemsskabet. Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk.2

Afgørelse om optagelse som medlem af foreningen træffes af bestyrelsen eller den bestyrelsen bemyndiger hertil. For ansøgere der indenfor de seneste 36 måneder forud for ansøgningstidspunktet har været medlemmer af foreningen opkræves et gebyr for genindmeldelse eller det fulde kontingent helårligt forud i indmeldelsesmåneden.

Genindmeldelsesgebyret fastsættes af bestyrelsen og anføres i foreningens betalingsbestemmelser.

Stk. 3
Ved indmeldelse i foreningen tilsendes medlemmerne et medlems- og betalingsinstrument.

Stk.4
Medlemskontingent betales helårlig forud ved debitering på medlemskontoen. Ved indmeldelse betales medlemskontingent forud forholdsmæssigt fra og med indmeldelsesmåneden eller forud efter det første års medlemskab såfremt dette måtte være kontingentfrit.

Kontingentfrihed i medlemmets første indmeldelsesår kan besluttes af bestyrelsen.

Ved udmeldelse tilbagebetales forudbetalt medlemskontingent forholdsmæssigt fra og med måneden efter udmeldelsesmåneden.

§ 6
Stk. 1

Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til foreningens kontor. Ved udmeldelse har medlemmet intet krav mod foreningen udover det, der følger af § 5 stk. 4 og § 16.
Udmeldelse bekræftes skriftligt sammen med opgørelse af kontoen.

Stk. 2
Et medlem, der påfører foreningen tab, slettes af medlemslisten. Medlemskab vil ligeledes blive bragt til ophør, dersom en fordring mod et medlem overgives til retslig inkasso. Beslutninger om ophør af medlemskab i overensstemmelse med nærværende bestemmelse træffes af direktionen eller i henhold til bemyndigelse fra denne.

Stk. 3
Et medlem, som modarbejder foreningen eller dens formål, kan ekskluderes ved bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens beslutning kan indbringes for repræsentantskabet, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 4
Et medlem, der ikke længere opfylder medlemsbetingelserne i § 4, kan ekskluderes ved direktionens beslutning eller i henhold til bemyndigelse fra denne.

Stk. 5
Ved dødsfald kan den efterladte ægtefælle eller samlever efter anmodning bevare medlemskabet, dersom vedkommende har husstandskort til medlemskontoen.