FBF - Bestyrelsen

Bestyrelsen

§ 11-12

§ 11
Stk. 1
Bestyrelsen består af formanden og 6-7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer ved simpel stemmeflerhed, og i overensstemmelse med § 8, stk. 1. Foreslås der flere kandidater til bestyrelsen, end der skal vælges, foretages valget ved skriftlig afstemning. Stemmesedlen underskrives ikke.

Stk. 2
Funktionstiden for medlemmer af bestyrelsen er 2 år.

Stk. 3
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke fungere længere end til det første repræsentantskabsmøde efter deres fyldte 65. år.

Stk. 4
Opfylder et medlem af bestyrelsen ikke mere de almindelige betingelser for at kunne blive optaget i foreningen, udtræder velkommende af bestyrelsen.
Overgår et bestyrelsesmedlem organisationsmæssigt fra en valggruppe til en anden, udtræder vedkommende af bestyrelsen.
I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem afgår inden udløbet af funktionstiden, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem fra og af den valggruppe, hvorfra det afgåede bestyrelsesmedlem kom. På det førstkommende repræsentantskabsmøde sker der valg af et medlem for resten af den afgåedes funktionstid.

Stk. 5
Såfremt posten som formand for foreningen bliver ledig, overtager næstformanden denne post indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 12
Stk. 1
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, alt under ansvar overfor repræsentantskabet.
Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 2
Bestyrelsen antager og afskediger foreningens direktion samt fastsætter de pågældendes ansættelsesvilkår.
Bestyrelsen bestemmer efter samråd med direktionen, hvorledes foreningens virksomhed skal udøves.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter inden et regnskabsårs begyndelse budget for året.

Stk. 4
Foreningen tegnes af formanden og den adm. direktør i forening, eller af næstformanden og den adm. direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. For så vidt angår den daglige drift tegnes foreningen af den adm. direktør alene eller i henhold til en af bestyrelsen meddelt prokura.