FBF - Persondatapolitik

Persondatapolitik for Forbrugsforeningen

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig,
når du er medlem af Forbrugsforeningen, når du bruger vores app eller hjemmeside, samt når du kommunikerer med os
elektronisk eller via telefon.

I persondatapolitikken kan du bl.a. læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

På www.forbrugsforeningen.dk kan du til enhver tid finde den gældende version af vores persondatapolitik.

Dataansvarlig
Forbrugsforeningen, Knabrostræde 12, 1210 København K, CVR: 15491914.

Databeskyttelsesrådgiver
Organisationens databeskyttelsesrådgiver (DPO) er ansvarlig for at se til, at vi overholder Databeskyttelsesforordningen og denne persondatapolitik. Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@forbrugsforeningen.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Forbrugsforeningens formål er i videst muligt omgang at virke til gavn for medlemmerne. Det gælder naturligvis også dine personoplysninger, og vi gør vores ypperste for at have dine interesser for øje, når vi håndterer dine personoplysninger. 

Afhængig af om du er medlem, ansøger om et job hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, samtidigt med at vi efterlever de forpligtelser, vi som udbyder af betalingstjenester er pålagt ved lov samt vores vedtægter i øvrigt.

Dette kan eksempelvis være din anvendelse af Forbrugsforeningskortet, vores app eller hjemmeside, kontakt med vores medlemsservice, en ansøgning du har sendt og andre sammenhænge, hvor det er nødvendigt at behandle dine personoplysninger.

Som medlem kan du desuden til- og fravælge yderligere services inde på Min FBF Konto, eksempelvis muligheden for at få mere relevante tilbud på basis af dine transaktioner med Forbrugsforeningskortet.

De personoplysninger, som vi behandler om dig
De fleste personoplysninger modtager vi direkte fra dig selv. Det kan være dit navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse og fødselsdato. Som medlem modtager vi desuden dit CPR-nummer i forbindelse med udstedelse af Forbrugsforeningskortet, så vi kan leve op til gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven og betalingstjenesteloven, ligesom vi benytter dit CPR-nummer til at opdatere din folkeregisteradresse i vores system.

Derudover beder vi dig ved indmeldelse oplyse om hvilken fagforening, du er medlem af og om dit samtykke til, at vi må validere, at du er medlem. Det gør vi fordi Forbrugsforeningen jfr. vedtægterne kun optager medlemmer af visse fagforeninger, og derfor skal kunne validere, at du er medlem af en optagelsesberettiget fagforening.

Herudover kan du inde på Min FBF Konto tilvælge, at vi må give dig personlige tilbud på baggrund af din profil, samt på baggrund af de transaktioner du foretager med Forbrugsforeningskortet.
Når du besøger vores hjemmeside eller benytter vores app, indsamler vi oplysninger om din adfærd for at lære mere om, hvordan vores services benyttes. Det gør vi for at kunne gøre dem bedre for dig.

Når du søger om et job hos os, behandler vi alene de oplysninger, der fremgår af det materiale, du sender til os. Dine oplysninger er udelukkende tilgængelige for de medarbejdere, der forestår ansættelsesprocessen.

På vores hjemmeside bruger vi ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller din mobile enhed. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, er det dog ikke sikkert hjemmesiden fungerer optimalt.

Du kan se mere om, hvilke cookies vi anvender og hvorfor på vores side ”Cookie info”: https://www.forbrugsforeningen.dk/om-forbrugsforeningen/cookies-info

Sådan behandler vi dine personoplysninger
Er du medlem hos os, anvender vi eksempelvis dine personoplysninger til at:
kunne varetage dit medlemskab
indberette oplysninger i forbindelse med Forbrugsforeningskortet til offentlige myndigheder jævnfør betalingstjenesteloven og anden relevant lovgivning
kunne sende dig relevante informationer i forbindelse med dit medlemskab
kunne sende information og tilbud fra Forbrugsforeningen, dennes datterselskab A/S Knudemosen og fra de erhvervsdrivende, der tilbyder bonus til Forbrugsforeningens medlemmer, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
stille funktionaliteterne på vores hjemmeside og i appen til rådighed for dig
sende dig kontoudtog og andre administrative beskeder
svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger

Søger du job hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
vurdere dine kompetencer
eventuelt kontakte dig med henblik på en jobsamtale eller uddybning af det fremsendte

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:
kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
optimere vores hjemmesides indretning

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
Når du bliver medlem hos os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. 

Vi behandler også almindelige personoplysninger om dig, når det er i vores legitime interesse. Eksempelvis i at kende til dine præferencer som medlem, så vi bedre kan sørge for at indgå aftaler om bonus hos relevante erhvervsdrivende til gavn og glæde for dig og alle de andre medlemmer af Forbrugsforeningen. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bonus, brug af hjemmesiden, appen, m.v. 

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven, betalingstjenesteloven, hvidvaskloven m.v. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr. 
Når du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, fx fagforeningen du er medlem af, så er grundlaget for vores behandling udtrykkeligt samtykke og vi er pålagt at behandle oplysning om dette jævnfør vedtægterne.

Er du ikke medlem hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering, sikkerhed ifbm. vores webhosting mv. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside.

Videregivelse af dine personoplysninger
Udover i det omfang det er nødvendigt for at varetage dit medlemskab, videregiver vi ikke dine personlige oplysninger til andre dataansvarlige uden dit samtykke. Vi har beskrevet behandlingen i betalingsbetingelsernes pkt. 6 (https://www.forbrugsforeningen.dk/Om-Forbrugsforeningen/Betalingsbestemmelser/Personlige-oplysninger)

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:
Er du medlem behandler vi dine personoplysninger i op til 5 år + indeværende regnskabsår regnet fra din seneste aktivitet.
Udover dette bestræber vi os kontinuerligt på at slette eller anonymisere dine personoplysninger, så snart de ikke længere er relevante for formålet, ligesom vi bestræber os på at behandle et minimum af personoplysninger.

Dine rettigheder
Ved at skrive til os på fbf@fbf.dk kan du udøve dine rettigheder iht. Databeskyttelseslovgivningen.
Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os).

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det hjælper vi dig naturligvis med i forbindelse med håndteringen af din henvendelse – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, have dig som medlem, etc.

Sikkerhed
I Forbrugsforeningen er behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/


Opdatering af denne persondatapolitik
Forbrugsforeningen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne persondatapolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne persondatapolitik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af persondatapolitikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af persondatapolitikken.

 
Siden er sidst redigeret: 02-05-2018